home contact
H o m e
O v e r  V J G
B e e l d m a t e r i a a l
D i e n s t e n
R e f e r e n t i e s
C o n t a c t
Het team van VJG TV-Producties is flexibel, deskundig en zeer klantgericht.

Voor al uw wensen voor het vervaardigen van een bedrijfsgerichte filmproductie is VJG dé aangewezen partner.

Over Video-en Journaalgroep  (VJG)
VJG is onafhankelijk en produceert voor diverse, regionale en lokale tv-omroepen. RITV is ook een activiteit van VJG en maakt gebruik van de kennis en technische faciliteiten van VJG.

Elke opdracht voor het produceren van een film is afgestemd op de wens van organisaties en of opdrachtgever met als doel de klant succesvol te laten zijn. De investering voor een film van uw bedrijf zal u in alle opzichten meevallen !

VJG is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel: 41146625.
De stichting bestaat uit 2 bestuursleden: W.van Wensveen, voorzitter en Ton ter Heijden, secretaris/penningmeester.
De inzet van de bestuursleden is pro-deo.

Balans per 31-12-2016 ACTIVA 2016 / 2015
Stichting Journaalgroep 's-Gravenzande

Activiteitenverslag 2017

In bovengenoemd jaar heeft de Videogroep in opdracht van de Stichting Vitis Welzijn en de Stichtingen bibliotheken van Westland, Midden-Delfland, Maassluis en Westland regelmatig z.g. nieuwsonderwerpen geproduceerd.

De items zijn via de site van Regionale Internettelevisie (RITV), een activiteit van de Journaalgroep, online geplaatst. Voorst zijn z.g. vrije producties geproduceerd o.a. documentaires. De films zijn ondergebracht in het gemeente archief van de gemeente Westland.

Vanzelfsprekend zijn de producties uitgezonden d.m.v. internet RITV of de regionale Tv-zender, WOS Media. Ook voor de organisatie Geworteld in Westland BV zijn 25 familiefilms, Westlandse bedrijven van meer dan 3 generaties geproduceerd waarvan de BV, Geworteld in Westland, donaties heeft gedaan aan de Stichting Journaalgroep voor verrichtte diensten.

In het afgelopen jaren zijn eveneens vele historische films/videomateriaal gedigitaliseerd t.b.v. het Historisch Archief Westland Bovendien zijn In 2017 zijn voor diverse vrijwilligers organisaties promotiefilmpjes t.b.v. internet (eigensite) pro deo geproduceerd. Wij noemen hier:
• Stichting Kidz for Kidz Survival,
• Stichting Kids for Kids,
• Stichting Inloophuis Carma Naaldwijk,
• Stichting Kikkeropfleurdoos.
• Stichting Bekenhage - Hospice voor de regio Westland, Hoek van Holland en Midden
 Delfland


BELEIDSPLAN van de VIDEO-JOURNAALGROEP WESTLAND

Permanente doelstelling van de stichting:

Het vastleggen van videobeelden van historische gebeurtenissen in de gemeente Westland, waardoor belangrijke, geschiedkundige hoogtepunten in ‘levende’ beelden kunnen worden opgeslagen in de archieven van de gemeente ten behoeve van het nageslacht.

Genoemde activiteiten worden sinds 1992 – het oprichtingsjaar - uitgevoerd, steeds in nauwe samenwerking met de gemeente Westland.

Tevens worden door de vrijwilligers activiteiten uitgevoerd voor diverse non-profit organisaties. Hier geldt dat in opdracht van diverse organisaties bedrijfsinformatie/-activiteiten, -video’s worden geproduceerd, zodat men daarna via het medium internet, op de eigen website, de genoemde gebeurtenissen kunnen worden gepubliceerd.

AMBITIES


Het continueren van de cultureel-maatschappelijke activiteiten en handhaving van de doelstellingen voor de komende twee jaar, zoals geformuleerd in het beleidsplan. Hierbij streeft het bestuur ernaar dat aan de integrale, financiële verplichtingen kan worden voldaan d.m.v. financiële ondersteuning van de organisaties, waarvoor de in het beleidsplan genoemde activiteiten worden gerealiseerd.

Voorts wordt in de komende jaren historisch filmmateriaal gedigitaliseerd in opdracht van het Historisch Archief Westland (HAW). Na digitalisering kan het publiek beschikken over dit specifieke filmmateriaal, via het Historisch Archief Westland of een activiteit van de Videogroep “Regionale Internettelevisie” (RITV).

De jarenlange ervaring van de vrijwilligers en het opgebouwde vertrouwen bij de Westlandse gemeenschap zijn de belangrijkste pijlers voor de jarenlange continuering van onze stichting. (Tegelijkertijd is de vergrijzing van de groep een ontwikkeling die ons zorgen baart voor de nabije toekomst.)

Onze stichting stelt alles in het werk om jonge bestuursleden aan te trekken, waardoor de komende jaren mogelijke continuďteitsproblemen kunnen worden voorkomen.

Het op peil houden van de hoge kwaliteit van de producties, waardoor de Westlandse kijker geboeid blijft door eigentijdse, functionele informatie. Met name de samenwerking met de Stichting Seniorenraad Westland is daar een niet onbelangrijk onderdeel van.

Winst- en Verliesrekening per 31-12-2017
Stichting Journaalgroep 's-Gravenzande

                                                                                2017 %                     2016%

Bedrijfsopbrengsten
Opbrengsten
Netto-omzet                                            18.608,90 100,0            13.580,00   100,0

Kosten van grond- en hulpstoffen,
uitbesteed werk e.d.
Kosten van grond- en hulpstoffen,         -1.573,10      8,5                        
inkoopprijs van de verkopen                   -1.626,72      8,7
   
                                                          15.409,08    82,8         13.580,00  100,0

Kosten

Personeelskosten
Lonen en salarissen                                 2.725,00     14,6

Afschrijvingen
Andere vaste bedrijfsmiddelen,
afschrijving                                                                                   425,00 0,0      3,1

Overige bedrijfskosten
Autokosten en transportkosten             1.919,39     10,3
Huisvestingskosten                                 1.797,41      9,7
Verkoopkosten                                           646,05      3,5

Andere kosten                                        4.142,47     22,3            2.555,81      18,8

                                                          11.230,32    60,3         29.80,81      22,0


Financiële baten en lasten
Opbrengsten van overige vorderingen         0,01
Kosten van schulden, andere rente-
lasten en soortgelijke kosten              -1.184,27       6,4                 -0,06Resultaat na belastingen               2.994,50    16,1          10.599,13   78,0

  

 

terug


VJG TV-Producties © 2014